Z Bogiem posiadacie wszystko. św. Aniela Merici


KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Plan kół zainteresowań dla klas I - III w roku szkolnym 2017/2018


Plan kół zainteresowań dla klas IV - VII w roku szkolnym 2017/2018


Uczymy się programować

„Programowanie to sposób myślenia”. Wszystkich chętnych, którzy chcą zacząć przygodę z programowaniem zapraszam na zajęcia, podczas których uczymy się samodzielnego szukania i sprawdzania rozwiązań, dostrzegania zależności i reguł w otaczającym świecie, osiągania celów różnymi drogami, a przede wszystkim dobrze się bawimy.
Poprzez różnorodne gry i zabawy wspólnie odkrywamy świat kodowania. Pomagają nam w tym małe roboty o wdzięcznej nazwie Ozobot. Wszystkich ciekawych zapraszam do wspólnej nauki poprzez zabawę.


Plastyka sensoryczna

Plastyka sensoryczna to zajęcia plastyczne rozwijające wszystkie zmysły dzieci. Uczniowie stymulowani są polisensorycznie: fakturami, zapachami, kolorami. Pracują m.in. z różnorodnymi fakturami, masami plastycznymi, materiałami sypkimi. Dzieci poznają również przepisy na masy, które mogą wykorzystać do prac plastycznych i technicznych wykonywanych w domu.
Plastyka sensoryczna to nauka i zabawa, która daje uczniom dużo frajdy a także dzięki użyciu wszystkich zmysłów (połączenie doznań dotykowych ze wzrokowymi, zapachowymi, słuchowymi i smakowymi) daje dziecku szansę na wszechstronny rozwój.


Gry i zabawy ruchowe

Gry i zabawy ruchowe są bardzo ważne w rozwoju dziecka. Są interesującą i ciekawą formą wspomagającą rozwój osobowy – zwiększają wydolność organizmu, poprawiają sprawność fizyczną i umysłową. Dlatego wykorzystując naturalne upodobanie dzieci do aktywności, zajęcia te są okazją do kształtowania takich umiejętności jak zręczność, szybkość, siła, wytrzymałość. Zajęcia ruchowe odbywają się w przyjaznej atmosferze rozwijają również umiejętność współdziałania i zdrowej rywalizacji.


Koło geograficzne

Koło geograficzne przeznaczone jest dla uczniów, którzy chcą rozwijać zainteresowania związane z geografią Polski i świata, lubią pracę z mapą, i zainteresowani są problematyką społeczno-gospodarczą.
Zapraszamy wszystkich uczniów ciekawych świata!


Koło biologiczne

Koło biologiczne jest skierowane do uczniów naszej szkoły, którzy są szczególnie zainteresowani przedmiotem. Rozwijanie znajomości tematów biologicznych jest realizowane na zajęciach w sposób różnorodny, poprzez:
• poszerzanie wiedzy o treściach biologicznych i ekologicznych, wykraczających poza ramy programowe;
• ukierunkowywanie na przyjazny dla środowiska stylu życia;
• rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji uogólniania, dostrzegania i interpretowania zjawisk przyrodniczych;
• prowadzenie doświadczeń i obserwacji biologicznych;
• kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń;
• doskonalenie techniki mikroskopowania;
• rozwój samodzielności, aktywności, wrażliwości przyrodniczej;
• rozbudzanie szacunku dla każdej istoty żywej;
• promowanie postaw prozdrowotnych; • rozumienie związku miedzy chorobami
a trybem życia;
• przygotowanie do konkursów o tematyce biologiczno-przyrodniczej dla uczniów, którzy lubią współzawodnictwo.


Bajkoterapia

Bajkoterapia czyli bajki – pomagajki dla młodszych czytelników. Głównym celem zajęć jest poznanie niezwykłych opowiadań, które pozwolą dzieciom zrozumieć i zaakceptować własne emocje, a przede wszystkim nauczą radzenia sobie z własnymi problemami. Bajki rozwijają dziecięcą wyobraźnię i kształtują osobowość.
Zajęcia z bajkoterapii sprzyjają dobrej komunikacji i współpracy w grupie, poczuciu bezpieczeństwa, ujawnianiu pozytywnych uczuć.


Trening twórczego myślenia

Trening twórczego myślenia to propozycja koła skierowana do uczniów klas pierwszych i drugich. Jego celem jest rozwijanie w dzieciach kreatywności, twórczego, odbiegającego od schematu spojrzenia na różne zadania. Podczas zajęć uczymy się, że każdy ma prawo do swojego zdania i pomysłu, a jeden problem może mieć więcej niż jedno dobre rozwiązanie. Jednocześnie staramy się nie zapominać o tym, że są sytuacje, w których wszystkich obowiązują te same zasady i obowiązki.


Koło teatralne

Głównym celem koła teatralnego jest wspomaganie uczniów w rozwoju artystycznych zdolności i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Zajęcia mają uwrażliwić uczniów na sztukę, zapoznać ich z wybranymi dziełami, twórcami teatru, z podstawowymi zagadnieniami z nim związanymi.

Poza tym uczestnicy koła pracują nad poprawą emisją głosu, wyrazistością mowy. Zapoznają się z procesem twórczym nad spektaklem, rozwijają zdolności recytatorskie, koordynację wzrokowo- słuchowo- motoryczną i umiejętności muzyczne.

Uczniowie uczą się zdobywać umiejętności improwizacyjne i naśladowcze, w czym pomoże im doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała. Ponad to rozbudzają wyobraźnię scenograficzną, umiejętności plastyczne i techniczne. Przez cały czas trwania koła nasza grupa integrje się, rozwija umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole. Młodzi teatromani uczą się pielęgnować w sobie pozytywne cechy, jak tolerancja, otwartość, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i kształtowanie postawy odpowiedzialności. Poznają lubelskie teatry, ich działalności i historię.


Koło gitarowe

Zajęcia nauki gry na gitarze nie są prowadzone przez profesjonalistę, ale przez samouka - pasjonata. Grupa zgłębia podstawy gry na gitarze czyli naukę podstawowych chwytów gitarowych, prostych rytmów i łatwych utworów na zasadzie akompaniamentu gitarowego. Są to zajęcia tylko dla wytrwałych, bo na efekty trzeba nieraz czekać bardzo długo.
Koło historyczne

Pomaga rozwijać zainteresowania uczniów oraz pogłębiać ich wiedzę o przeszłości. Ważnym zagadnieniem jest kształtowanie właściwej postawy Polaka i Europejczyka oraz miłości do własnego regionu i kraju w myśl słów: „Cudze chwalicie, swego nie znacie – sami nie wiecie, co posiadacie”. Każdy człowiek urodził się i żyje na określonym terytorium, który nazwany jest Ojczyzną i Małą Ojczyzną. Właśnie patriotyzm także lokalny powinien zajmować pierwszoplanową rolę w poznawaniu historii przez młodych ludzi, którzy winni utożsamiać się ze swoimi korzeniami.
Dlatego celem naszych zajęć jest:
• Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu, zainteresowanie jego przeszłością.
• Pogłębianie postaw patriotycznych poprzez poszanowanie tradycji i symboli narodowych.
• Zachęcanie do zbierania pamiątek z przeszłości.
• Rozwijanie myślenia historycznego zwłaszcza do globalnego ujmowania zjawisk politycznych, społecznych, kulturalnych.
• Doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów źródłowych.
• Wykorzystanie wiedzy z różnych dyscyplin w nauce historii.
• Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach historycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.


Koło piosenki angielskiej

Koło piosenki angielskiej daje możliwość doskonalenia oraz rozwijania umiejętności językowych przy użyciu słowa i ruchu. Głównymi celami zajęć są:
• kształtowanie wrażliwości muzycznej;
• rozwijanie wyobraźni oraz samodzielności językowej;
• umacnianie wiary we własne siły i możliwości językowe;
• przygotowanie do Konkursu Angielskiej Piosenki Dziecięcej „You Can Sing”;
• podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego;
• doskonalenie poprawnej wymowy poznanych słów i zwrotów;
• poznanie tekstów piosenek;
• nauka współdziałania w grupie poprzez wykonywanie utworów muzycznych;
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
• kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy uczniów;
• kształtowanie w uczniach otwartości i ciekawości wobec innych kultur.


Koło tenisa stołowego

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas starszych. Głównym celem jest popularyzacja tenisa stołowego oraz rozwijanie sprawności fizycznej, szczególnie koordynacji ruchowej, szybkości reakcji, wytrzymałości oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
Uczniowie uczęszczający na zajęcia uczą się zasad obowiązujących w grze, sędziowania oraz w miłej atmosferze spędzają czas wolny.


Koło przyrodnicze

Celem koła jest uwrażliwianie uczniów na zjawiska przyrodnicze, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla jej piękna, ukazywanie jak różnorodny i ciekawy jest świat, pogłębianie wiedzy na temat powszechnie znanych roślin i zwierząt. Uczniowie rozwijają umiejętność obserwacji zjawisk przyrodniczych, wyciągania wniosków, dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie. Poznają także zagrożenia środowiska przyrodniczego i sposoby jego ochrony.
Zajęcia rozwijają dziecięcą pasję poznawania świata przyrody i dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w przyrodzie. Uczą współdziałania w zespole, kształtują właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pomagają zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę.


Koło piłki ręcznej

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas starszych. Głównym celem koła jest podniesienie sprawności fizycznej uczniów oraz pogłębienie ich wiedzy na temat piłki ręcznej. Piłka ręczna w znaczący sposób wpływa na kształtowanie cech motorycznych dzieci i młodzieży.
Zadania koła:
• poprawienie zdrowego stylu życia,
• doskonalenie elementów taktycznych i technicznych gry,
• zapoznanie z zasadami gry zespołowej oraz sędziowaniem,
• nauka współpracy w zespole,
• wspólna, dobra zabawa.


Koło informatyczne

Celem kola informatycznego jest:
• rozwijanie zainteresowań informatycznych,
• przygotowanie ucznia do posługiwania się komputerem,
• wskazywanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie,
• stwarzanie warunków do rozwijania ciekawości poznawczej oraz rozbudzanie motywacji do dalszej edukacji,
• umacnianie wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

Treści programu koła informatycznego:
• komputer – podstawy pracy z komputerem,
• praktyczne zastosowanie komputera,
• komputer jako źródło wiedzy i rozrywki.


Koło piłki nożnej

Zajęcia przeznaczone dla dziewcząt z klas starszych. Piłka nożna angażuje większość mięśni naszego ciała, rozwija je i kształtuje. Taka aktywność często uważana za zwyczajne "bieganie za piłką po boisku" zdecydowanie poprawia naszą kondycję fizyczną, a co za tym idzie, wydolność organizmu i jego ogólne funkcjonowanie. Uprawianie tego sportu wymaga ogromnej koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej, dzięki czemu jest to świetny sposób na jej sukcesywne poprawianie.Koło plastyczne

Twórczość plastyczna jest bardzo ważna. Jest początkiem poszukiwania własnego stylu. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole. Pomaga w rozwijaniu swoich umiejętności, swobodnego działania, ekspresji twórczej. Pozwala na poznawanie nowych technik i metod. Zajęcia plastyczne doskonalą sprawność manualną ucznia, oraz podnoszą wiarę we własne możliwości.


Koło polonistyczne

Koło polonistyczne to przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego. Tutaj poznasz wiele ciekawostek dotyczących Twoich ulubionych pisarzy, a także przygotujesz się do uczestnictwa w rozmaitych konkursach: ortograficznych, językowych, recytatorskich, poetyckich czy pisarskich. Jeżeli pragniesz rozwijać swoje pisarskie pasje to czas i miejsce właśnie dla Ciebie.


Taekwondo olimpijskie

Taekwondo jest sportem olimpijskim i sztuką samoobrony za pomocą rąk i nóg. Stosuje się w nim uderzenia, pchnięcia, kopnięcia oraz uniki, zasłony, rzuty i dźwignie.
Systematyczny trening taekwondo poprawia ogólną kondycję. Kształtuje nie tylko sprawność fizyczną i gibkość ciała, ale również samokontrolę i samodyscyplinę.
Koło anglistyczne

Koło języka angielskiego adresowane jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie sprawności językowych.
Celem koła języka angielskiego jest:
• rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim,
• pogłębianie i rozszerzenie wiedzy językowej,
• kształtowanie umiejętności stawiania problemów językowych oraz ich rozwiązywania,
• rozwijanie i kształcenie umiejętności analogicznego myślenia, porównywania i wyciągania wniosków,
• zaznajamiania z możliwościami wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych,
• rozszerzanie słownictwa poznawanego na lekcjach języka angielskiego,
• przygotowanie uczniów do skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach,
• poznawanie świąt, tradycji i kultury krajów anglojęzycznych.


Cuda z papieru

Koło przeznaczone jest dla uczniów, którzy chcieliby sami przekonać się ile cudów można wyczarować z papieru!
Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań, zdolności plastycznych oraz twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej. Na zajęciach stosujemy różne techniki plastyczne: m.in. malowanie, wycinanie, wydzieranie, tworzenie witraży, orgiami, frottage, quilling i wiele i wiele innych.
Jeżeli chcesz obudzić w sobie kreatywność – te zajęcia są dla Ciebie!


Koło sportowe

sport

Celem zajęć koła sportowego dla uczniów klas młodszych jest ogólne usprawnienie uczniów i przygotowanie ich do zawodów sportowych.
Zadania główne:
• poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów,
• poprawa stanu zdrowia,
• kształtowanie nawyków sportowych,
• kształtowanie właściwych nawyków higienicznych,
• wykształcenie nawyku przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach,
• rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
• nauka podstawowych ćwiczeń gimnastycznych,
• nauka gier i zabaw ruchowych.


Koło języka niemieckiego

Koło przeznaczone jest dla dzieci, które rozpoczynają lub kontynuują naukę języka niemieckiego. Nadrzędnym celem zajęć jest uwrażliwienie na język niemiecki, a w szczególności:
• budzenie zaciekawienia językiem niemieckim poprzez osłuchanie dzieci z tym językiem,
• kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych,
• motywowanie do nauki języka niemieckiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji,
• pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów niemieckojęzycznych,
• wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka.


Koło teatralne w języku angielskim

Program koła teatralnego z języka angielskiego adresowany jest do uczniów, którzy przejawiają wrażliwość na piękno literatury, zainteresowanie teatrem i sztuką aktorską, a także chcą doskonalić swoje umiejętności wykorzystania języka angielskiego na scenie. Ponadto, zajęcia dają możliwość rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także udoskonalenia swoich umiejętności językowych, szczególnie w zakresie płynności mówienia i poprawności wymowy. Co więcej, uczestnicy koła uczą się tolerancji i otwartości wobec innych kultur, są również przygotowywani do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego i umacniają wiarę we własne możliwości językowe, co zwiększa ich motywację do nauki. W trakcie spotkań uczniowie pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a krótkie inscenizacje i dramy uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności oraz kształtują więzi emocjonalne między członkami zespołu. Program przewiduje przygotowanie inscenizacji oraz spektakli teatralnych i prezentację ich na apelach lub innych wydarzeniach w szkole.


Koło matematyczne

Koło matematyczne jest dla tych wszystkich uczniów, którzy matematykę nie tylko lubią i rozumieją, ale chcą również spędzać z nią czas na wesoło.
Na zajęciach staramy się „twórczo” wykorzystywać te zdolności matematyczne, które już posiadamy. Rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności, przygotowywanie do udziału w konkursach i różnego rodzaju zabawy liczbami sprzyjają nie tylko poszerzaniu naszych dotychczasowych zasobów wiedzy matematycznej, ale jednocześnie uczą współpracy i zdrowej rywalizacji.
Podczas lekcji matematyki trudno znaleźć wystarczającą ilość czasu by pokazać uczniom piękno matematyki, różnorodność jej zastosowań, czy stworzyć warunki do samodzielnego pokonywania trudności i osiągnięcia satysfakcji z twórczej i ambitnej pracy. Taką możliwość stwarza koło zainteresowań. Na zajęciach uczniowie mają szansę stosowania różnorodnych metod i form pracy, a materiał pracy jest dostosowywany do zdolności uczniów oraz ich zainteresowań. Uczestnikami koła są z uczniowie zdolni, zainteresowani matematyką, chętni do poszerzania swojej wiedzy.


Koło języka hiszpańskiego

Koło języka hiszpańskiego to wspaniała zabawa, ale także szansa na poznanie kolejnego języka. Zajęcia oparte są przede wszystkich na ćwiczeniach komunikacyjnych takich jak gry i zabawy. Zabawa łączy przyjemne z pożytecznym: pozwala uczniowi na wykorzystanie języka w sposób bezstresowy i stymuluje emocjonalnie, przez co poprawia zapamiętywanie materiału. Zajęcia dają możliwość na odkrywanie Hiszpanii oraz kultury krajów hiszpańskojęzycznych.


Szachy

Szachy pomagają lepiej zrozumieć otaczający świat i samego siebie. Uczą obiektywizmu, logicznego myślenia, wyobraźni w planowaniu i rozwiązywaniu problemów, a są to wartości nieocenione, szczególnie ważne w rozwoju intelektualnym młodego człowieka.
Szachy kształcą charakter i wolę. W szachach można zwyciężyć jedynie poprzez poznanie swoich błędów i poprzez nieustanną walkę ze swoimi wadami i słabościami. Tak samo jak w życiu.


Schola

Co robimy na scholi?
• Śpiewamy na chwałę Bogu i dla uprzyjemnienia oraz uatrakcyjnienia życia wspólnocie szkolnej!
• Rozwijamy zainteresowania i umiejętności muzyczne.
• Uczymy się pieśni religijnych na wszystkie okresy liturgiczne, śpiewamy piosenki pielgrzymkowe i przygodne.
• Uczymy się świadomie i aktywnie uczestniczyć w czasie Mszy świętej oraz brać udział w nabożeństwach liturgicznych.

Nasze hasło brzmi: KTO ŚPIEWA DWA RAZY SIĘ MODLI!


Koło Przyjaciół Biblioteki

Koło Przyjaciół Biblioteki to zespół uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazujących chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności.
Dzięki pracy w kole uczniowie poszerzają swoją wiedzę o książce i bibliotece, nabywają praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej, kształtują w sobie takie cechy charakteru jak: poczucie obowiązku, systematyczność, dokładność pracy, poszanowanie mienia bibliotecznego, umiejętność pracy w zespole. Mają możliwość ujawnienia i rozwijania różnych zdolności: plastycznych, pisarskich, organizacyjnych, aktorskich. Poprzez uczestnictwo w zajęciach rozwijają i pogłębiają zainteresowania czytelnicze, aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym biblioteki i szkoły.


Zespół wokalny

Uczniowie naszej Szkoły mogą przyjemnie spędzić wolny czas uczestnicząc w zajęciach koła wokalno – instrumentalnego. Podczas spotkań muzycznych realizowane są zadania mające na celu rozwijanie potrzeby aktywnego muzykowania w formie:
• gry na instrumentach,
• zabaw ruchowych i improwizacyjnych,
• kształcenia pozytywnych motywacji do wykonywania muzyki.Koło misyjne

Włączamy się w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które tworzą „mali misjonarze” całego świata poprzez modlitwę, entuzjazm i konkretne zaangażowanie. Poznajemy kraje misyjne, pracę misjonarzy oraz problemy, z jakimi borykają się rówieśnicy na różnych kontynentach. W naszej szkole bije prawie sto serc, które modlitwą i ofiarą chcą towarzyszyć najbardziej potrzebującym. Troszczymy się o to, aby raz rozpalony ogień miłości do misji obejmował coraz większa liczbę dzieci i dorosłych.

Systematyczna formacja misyjna dokonuje się poprzez:
• codzienną modlitwę za rówieśników w krajach misyjnych i za misjonarzy, którzy w dalekich krajach głoszą Dobrą Nowinę,
• realizację programu podczas cotygodniowych spotkań,
• przygotowywanie obchodów z okazji Tygodnia Misyjnego, Misyjnego Dnia Dzieci, Kolędników Misyjnych,
• przygotowanie nabożeństw, apeli misyjnych,
• lekturę czasopisma „Świat Misyjny”,
• uczestnictwo w specjalnych spotkaniach z misjonarzami, w wycieczkach i kongresach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci,
• podejmowanie różnorodnych akcji misyjnych, kiermasz mających na celu konkretną pomoc,
• przeznaczenie co miesiąc drobnych oszczędności dla dzieci z krajów misyjnych,
• korespondencję z misjonarkami,
• adopcję dzieci z Afryki.


Koło języka włoskiego

...