Uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Lublin, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mają możliwość skorzystania ze stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Jest to forma wsparcia, która ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji. Warunkiem ubiegania się o wspomniane stypendium jest dochód poniżej 528 zł netto na osobę w rodzinie oraz wystąpienie w rodzinie jednego lub więcej czynnika spośród następujących: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe (np. nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, pożar lub zalanie wodą domu).

Więcej informacji oraz potrzebne załączniki można znaleźć na stronie internetowej https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

Wnioski należy składać do dnia 15 września 2020 r. w pojemnikach umieszczonych w czterech lokalizacjach Urzędu Miasta Lublin (ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Franciszka Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15), za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Lublin.

W przypadku wątpliwości związanych z wnioskowaniem o tę formę pomocy zachęcamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym.