-2.1 C
Województwo lubelskie
sobota, 2 grudnia, 2023

Świetlica

GODZINY PRACY

Klasy 1-3

Dzieci z klas młodszych mogą przebywać w świetlicy szkolnej od poniedziałku do piątku od 6.50 do 7.40 oraz po zajęciach lekcyjnych do 1700.

Klasy 4-8

Uczniowie z klas starszych mogą korzystać ze świetlicy szkolnej we wszystkie dni tygodnia od 6.50 do 7.50 (parter) oraz po lekcjach do godziny do 16.30 (II piętro).

Czytelnia

Uczniowie z klas 4-8 mogą korzystać z czytelni we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy czytelni.

ZASADY, KTÓRE PRZESTRZEGA KAŻDY "ŚWIETLICZAK"

Kodeks świetlicy klas 1-3

 1. Do świetlicy przychodzimy po zakończonych lekcjach. Nauczyciel sprawujący opiekę sprawdza listę obecności.
 2. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
 3. Używamy zwrotów grzecznościowych, jesteśmy kulturalni i pomagamy sobie nawzajem.
 4. Słuchamy poleceń i próśb nauczyciela.
 5. Uczestniczymy w zajęciach oraz pracach porządkowych.
 6. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy:
  • szanujemy przybory, gry planszowe, zabawki oraz inne pomoce świetlicowe,
  • odkładamy rzeczy na swoje miejsce.
 7. Nie bierzemy cudzych rzeczy bez pytania.
 8. Nie przynosimy telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 9. Posiłki spożywamy w wyznaczonych do tego miejscach, a jedzenia nie wyrzucamy.
 10. Świetlicę opuszczamy jedynie za zgodą nauczyciela.

Kodeks świetlicy klas 4-8

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy klas IV – VIII po zakończonych lekcjach do godziny 16.30.
 2. Do świetlicy mogą uczęszczać chętni uczniowie klas IV-VIII, oczekujący na zajęcia dodatkowe lub odbiór przez rodziców lub opiekunów.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zapisują dziecko do świetlicy szkolnej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na stronie szkoły.
 4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Status szkoły, regulamin szkoły oraz regulamin świetlicy.
 5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dziecko w świetlicy.
 6. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje obuwie zmienne.
 7. Każda zmiana decyzji rodziców/opiekunów prawnych w kwestii czasu pobytu dziecka w świetlicy i/lub zmiany osób odbierających dziecko, wymaga formy pisemnej (z datą i podpisem obojga rodziców). Wychowawca nie bierze pod uwagę ustnych informacji przekazanych przez dziecko.
 8. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.30 wychowawca świetlicy dzwoni do rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

UCZEŃ:

 1. Do świetlicy uczeń przychodzi  po zakończonych lekcjach lub zajęciach dodatkowych.
 2. Każdy uczeń, niezwłocznie po przyjściu, zapisuje na liście obecności czas przyjścia do świetlicy.
 3. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 4. W świetlicy uczeń zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo własne i innych, zachowania kulturalnego oraz używania zwrotów grzecznościowych.
 5. Uczeń zobowiązany jest słuchać poleceń i próśb nauczyciela.
 6. Wszyscy  uczniowie zobowiązani są dbać o wygląd szkolnej świetlicy:
  • szanujemy przybory, gry planszowe, zabawki oraz inne pomoce świetlicowe,
  • odkładamy rzeczy na swoje miejsce.
 7. W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 8. Posiłki  należy spożywać w wyznaczonych do tego miejscach.
 9. Uczeń opuszcza świetlicę  jedynie za zgodą nauczyciela.
 10. Uczeń wychodząc ze świetlicy wpisuje na liście obecności godzinę wyjścia.

Przestrzegając regulaminu świetlicy sprawiam, że jest miło mnie i innym.

DZIAŁO SIĘ...

Świetliczaki w Afryce

W ramach realizacji programu "Świetliczaki na tropie kolorów świata" uczniowie klas I-III podążali śladami Stasia i Nel - spotkaliśmy się że słoniem afrykańskim. Wykonaliśmy pracę...

Rekreacja na terenach zielonych

Uczniowie świetlicy klas 1-3 spędzają mnóstwo czasu na świeżym powietrzu. Mamy taką możliwość dzięki terenom zielonym, które znajdują się w naszej szkole. Towarzyszy nam...

Aleja Gwiazd w świetlicy

W ramach zajęć Świetliczaki na tropie kolorów świata przenieśliśmy się z uczniami świetlicy klas 1-3 do Ameryki, aby w Hollywood podziwiać Aleję Gwiazd. Poszukiwaliśmy...

Dzień Ziemi w świetlicy klas 1-3

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić obywatelom , jak...

Dzień Ziemi w świetlicy

Już za kilka dni będziemy świętować Dzień Ziemi. W świetlicy mówiliśmy o tym, dlaczego należy dbać o nasza planetę, co możemy dla niej zrobić...

Dzień Eksperta w świetlicy – Malarstwo

W poprzednim tygodniu zajęcia w świetlicy z cyklu dzień eksperta poprowadziły Ola i Ula. Opowiedziały o swojej pasji jaką jest malarstwo, przyniosły przyrządy, którymi...

Świąteczne ozdoby w świetlicy

W świetlicy przez cały dzień trwały prace nad ozdobami wielkanocnymi. Dzieci wytrwale wybierały, układały, wymieniały, szukały koralików, które tworzyły potem ciekawe prace techniczne związane...

Przygotowania do świąt

W Wielkim Tygodniu dzieci w świetlicy klas I-III przypominały sobie tradycje wielkanocne. Wspólnie ustaliły co powinno się wkładać do koszyczka wielkanocnego, i dlaczego. Na...

Mikroświat z portfela

W piątek 24.03 uczniowie świetlicy klas I-III udali się w odwiedziny do Instytutu Fizyki UMCS. W ramach pokazu "Oczami wyobraźni" wzięliśmy udział w warsztacie...
Skip to content