Zapraszamy chętnych Rodziców na spotkanie on-line pt: „Porozumienie.Relacja.Bliskość. Czyli o wsparciu emocjonalnym dziecka po powrocie do szkoły” prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego, podczas którego podjęta zostanie tematyka wychowawczej roli rodziny we wsparciu dzieci po powrocie szkoły.
Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę 9 czerwca na platformie MS Teams w godz.17.30-18.30.
Podczas spotkania zostaną przybliżone zagadnienia związane z  komunikacją, aktywnym słuchaniem a także wsparciem rozwoju emocjonalnego po czasie społecznej izolacji. Serdecznie zachęcamy do udziału.

Link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjVlOTY3YjUtYzY4Ny00NGM2LThjMzgtOGU0YWExZmI3ODZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed75e902-e239-49f1-9048-2d0afd7ec3bd%22%2c%22Oid%22%3a%223abc7432-3593-4bdb-963b-c1d28ba0ca38%22%7d