Uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Lublin, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mają możliwość skorzystania ze stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Jest to forma wsparcia, która ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji. Warunkiem ubiegania się o wspomniane stypendium jest dochód poniżej 528zł netto na osobę w rodzinie oraz wystąpienie w rodzinie jednego lub więcej czynnika spośród następujących: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe (np. nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, pożar lub zalanie wodą domu). Więcej informacji oraz potrzebne załączniki można znaleźć na stronie internetowej stypendia-szkolne. Wnioski należy składać do dnia 15 września 2019 r. w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Narutowicza 37/39, pokój nr 114, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30). W przypadku wątpliwości związanych z wnioskowaniem o tę formę pomocy zachęcamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym.